We, the members of the Association, resolve at all times:

  • To honour our profession and the Veterinary Oath
  • To maintain and uphold high professional and scientific standards
  • To use our professional knowledge, skill and resources to protect and promote the health and welfare of animals and humans
  • To further the status and image of the veterinarian and to foster and enrich veterinary science
  • To promote the interests of our Association and the fellowship amongst its members

Ons, die lede van die Vereniging, onderneem om te alle tye:

  • Ons professie in ere te hou en die Eed na te kom
  • ‘n Hoë professionele en wetenskaplike peil te handhaaf en te onderhou
  • Ons professionele kennis, vaardigheid en hulpbronne aan te wend ter beskerming en bevordering van die gesondheid en welsyn van dier en mens
  • Die status en beeld van die veearts te bevorder en die veeartsenykunde te verryk
  • Die belang van ons Vereniging en die genootskap tussen lede te bevorder

 

Scroll to Top